เกี่ยวกับมูลนิธิ
พันธกิจ
ค่านิยมร่วม
วัตถุประสงค์
เครื่องหมายมูลนิธิ
คณะกรรมการ
สนับสนุนมูลนิธิ
เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) 

Institute of Buddhist Management for Happiness and Peace Foundation (IBHAP Foundation)

 
พันธกิจ

  1. ขับเคลื่อนพุทธศาสนาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อการลงมือทำ ในการบรรยายและฝึกอบรมสำหรับองค์กรรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ องค์กรทางศาสนา
  2. สื่อสารการขับเคลื่อนพุทธศาสนาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสื่อสาธารณะและสื่อโซเชียล
  3. สร้างพันธมิตรในการขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการลงมือทำร่วมกับทั้งบุคคลและองค์กร

ค่านิยมร่วม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการนำพระพุทธศาสนา ทั้งในฐานะคำสอน สถาบัน และทุนทางสังคมและวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาสังคมไทยให้มีสุขและสันติ สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับปฏิบัติการและนโยบาย ให้เป็นต้นแบบได้ในระดับสากล
  2. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างมียุทธศาสตร์และพลังทวีคูณ โดยส่งเสริมค่านิยม วิธีคิด และการจัดการวิถีพุทธ
  3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ โดยเคารพความต่างระหว่างศาสนา และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างทุกศาสนา
  4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เครื่องหมายมูลนิธิ

เครื่องหมายของมูลนิธิ IBHAP 
เครื่องหมายของมูลนิธิฯ เป็นลายเส้นลักษณะวงกลมสองวง 

วงกลมวงในมองเป็นได้ทั้งโลกและธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ของการหมุนไปเพื่อธรรม และโดยธรรม 

วงกลมวงนอกมีนกพิราบคาบกิ่งมะกอกอยู่ด้านบน ในลักษณะบินเคลื่อนไหวรอบโลกหรือธรรมจักร หมายถึงการขับเคลื่อนเพื่อสันติภาพ โดยสันติ 

ที่ด้านล่างของวงกลมวงนอก มีลายเส้นที่สามารถมองว่าเป็นได้ทั้งมือและนกพิราบ หมายถึงสันติภาพ จะเป็นไปได้ด้วยการลงมือทำ 

นกพิราบสามตัว คือสัญลักษณ์ของไตรสิกขา คือการจัดการวิถีพุทธ ต้องบูรณาการด้วยศีล สมาธิ และปัญญา โดยนกพิราบตัวบนที่คาบกิ่งมะกอก หมายถึงปัญญาที่เป็นไปเพื่อสันติภาพ มีความสำคัญเหนืออื่นใด นกพิราบอีกสองตัว คือศีล และสมาธิ เป็นดุจมือเพื่อสันติภาพ คอยรองรับ ประคับประคอง และผลักดัน 

มีอักษรย่อ สกพ. และ IBHAP อยู่ตรงกลางระหว่างสองมือ สื่อถึงมูลนิธิในฐานะสื่อกลางระหว่างเครือข่ายขับเคลื่อนงานเพื่อสันติภาพ 

ที่ตัว A มีลักษณะเป็นเรือนไทยแต้มด้วยรอยยิ้ม เป็นสัญลักษณ์ของยิ้มสยาม อันมีฐานมาจากสุขและสันติภายในด้วยพระพุทธศาสนา อยู่บนชื่อเต็มของมูลนิธิทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีนัยถึงการนำเสนอภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาไทย เพื่อประชาคมโลก

คณะกรรมการ

พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท​
ประธานกรรมการ​

นายโตสิต วิสาลเสสถ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ดร.พญ.ปราณี ไกรลาศศิริ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางอุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

>> กรรมการทั้งหมด

สนับสนุนมูลนิธิ

ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ

Institute of Buddhist Management for Happiness and Peace Foundation

                             ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา 

                           บัญชีเลขที่ 054-1-40498-0 

 

 

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ”

Loading