Ven.Napan Santibhaddo

Chair

Tosit Visalset

1st Deputy Chair

Ubolrat Chawteerapluk

3rd Deputy Chair

สุภกัญญา ชวนิชย์ ​

กรรมการและเลขานุการ​

ไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์ ​

กรรมการและเหรัญญิก​

พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล​

กรรมการ

เกศมณี ปิยะภักดีสกุล​

กรรมการ

ณฐชยา วรนาวิน​

กรรมการ

ธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์​

กรรมการ

นววรรณ วุฒฑะกุล​

กรรมการ

พรสวรรค์ ผลิตาภรณ์​

กรรมการ

ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก​

กรรมการ

รวิษฎา จิวสถิรวัฒน์​

กรรมการ

สุภิญญา กลางณรงค์​

กรรมการ

กอบชัย พงษ์เสริม​

กรรมการ

ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว​

กรรมการ

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์​

กรรมการ

มะรูฟ เจะบือราเฮง​

กรรมการ

เอกจิต สว่างอารมย์​

กรรมการ

นที เหลืองศุภชัยกุล​

กรรมการ

ศานนท์ หวังสร้างบุญ​

กรรมการ

รักชาติ สุวรรณ์​

กรรมการ

สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์​

กรรมการ

นิ่มนวล ผิวทองงาม​

กรรมการ

อมรรัตน์ สุรัตนวนิช​

กรรมการ

นนทสรวง มั่งนิมิตร

กรรมการ

กิตติ ชยางคกุล

กรรมการ

กฤษณะ ธีรพลพิพัฒ​

กรรมการ

ณัฐวุฒิ สุขโสมนัส​

กรรมการ

Loading