ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อน SDGs

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

9 องค์กร


วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร


มหาวิทยาลัยสยาม


โรงเรียนวัดสระเกศ


มาดามตวง


บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด


moreloop


ข้าวตราแคนทองคำ


สมาคมส่งเสริมการศึกษาทางเลือก


มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.)

เตรียมลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อน SDGs

13 องค์กร


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย


ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


MITR ACADEMY


Fa Academy


มูลนิธิโพชฌงค์​


บจก.ไนส์คอร์ป เอส.อี.


โหระพาแคทเทอริ่ง


COFACT Thailand


Digital Thinkers Forum


เครือข่าย “สาธารณะ”


สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

Loading