พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท​

ประธานกรรมการมูลนิธิ สกพ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

คุณโตสิต วิสาลเสสถ์

รองประธานกรรมการมูลนิธิ สกพ. คนที่ 1
ผู้ก่อตั้ง MITR ACADEMY
นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณอุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์
(มาดามตวง)

รองประธานกรรมการมูลนิธิ สกพ. คนที่ 2
Celebrity Chef แถวหน้าของเมืองไทย
ผู้มีใจเพื่อสังคม “ตวงตั้งเตา เติมแต้มธรรม”

ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก

รองประธานกรรมการมูลนิธิ สกพ. คนที่ 3
ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณนุชศิริ ทวยเจริญ

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ สกพ.

คุณไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์

กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ สกพ.

คุณกอบชัย พงษ์เสริม

กรรมการมูลนิธิ สกพ.

คุณเกศมณี ปิยะภักดีสกุล

กรรมการมูลนิธิ สกพ.

จณัญญา1

คุณจณัญญา บารมีชัย

กรรมการมูลนิธิ สกพ.

คุณณัฐชยา วรนาวิน

กรรมการมูลนิธิ สกพ.
ผู้ร่วมก่อตั้ง Yepoon Restaurant
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คุณณัฐวุฒิ สุขโสมนัส

กรรมการมูลนิธิ สกพ.
Customer Understanding Specialist
TMB Thanachart Bank

คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว

กรรมการมูลนิธิ สกพ.
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาจารย์กำกับบทเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
สถาบันพระปกเกล้า

คุณธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์

กรรมการมูลนิธิ สกพ.
ผู้ร่วมก่อตั้ง moreloop
ธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

คุณนที เหลืองศุภชัยกุล

กรรมการมูลนิธิ สกพ.

คุณนนทสรวง มั่งนิมิตร

กรรมการมูลนิธิ สกพ.
CEO โหระพาแคทเทอริ่ง
ธุรกิจที่สร้างคุณค่า คู่กับสังคมเสมอมา
(CSV – Creating Shared Value)

คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

กรรมการมูลนิธิ สกพ.
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ฺบีโอไอ) Thailand Board of Investment (BOI)

ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล

กรรมการมูลนิธิ สกพ.
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม

กรรมการมูลนิธิ สกพ.

ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล

กรรมการมูลนิธิ สกพ.
ผู้ประสานงานโครงการ Thailand Talk
มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (FNF)

คุณมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์

กรรมการมูลนิธิ สกพ.

คุณมะรูฟ เจะบือราเฮง

กรรมการมูลนิธิ สกพ.

คุณรักชาติ สุวรรณ์

กรรมการมูลนิธิ สกพ.
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P)

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ

กรรมการมูลนิธิ สกพ.

คุณโศจินันท์ อวิรุทธ์วรกุล

กรรมการมูลนิธิ สกพ.

คุณสุภิญญา กลางณรงค์

กรรมการมูลนิธิ สกพ.

รูปคุณเสาวณี วิเลปะนะ

คุณเสาวณี วิเลปะนะ

กรรมการมูลนิธิ สกพ.

คุณอมรรัตน์ สุรัตนวนิช

กรรมการมูลนิธิ สกพ.​

คุณอุษณีย์ เลิศรัตนานนท์

กรรมการมูลนิธิ สกพ.​

คุณเอกจิต สว่างอารมย์

กรรมการมูลนิธิ สกพ.​

Loading