English version


icon_en

21 ธันวาคม 2563
วัดสระเกศเปิดศักราชใหม่เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีมูลนิธิสถาบันการจัดการวิธีพุทธเพื่อสุขและสันติ (IBHAP Foundation) เป็นแกนกลางในการริเริ่มและเชื่อมเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 17 ในการนี้ พระอาจารย์มหานภันต์ สฺนติภฺทโท ประธาน IBHAP Foundation และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้เล็งเห็นว่า SDGs ไม่ได้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง การที่จะบรรลุเป้าหมายต้องอาศัยการรวมพลังของทุกภาคส่วน อีกทั้งประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นต้นทุนทางสังคม และมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ด้วยแนวคิดนี้ ท่านจึงจัดให้มีการรวมพลังภาคธุรกิจ รัฐ การศึกษา และพระพุทธศาสนา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้มีองค์กรตกลงเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรรวมทั้งสิ้น 22 องค์กร แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันกลุ่มใหญ่ IBHAP Foundation จึงจัดให้มีพิธีลงนามใน MOU ระหว่าง 9 องค์กร เป็นการนำร่องไปก่อน โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าอาวาส นอกจากได้เมตตาอนุญาตให้ IBHAP Foundation ใช้สถานที่ของวัดเป็นที่ตั้งแล้ว ยังอนุญาตให้ใช้หอประชุม(เพลิง)ของวัดเป็นสถานที่จัดงานครั้งนี้ และรับเป็นประธานในพิธี รวมทั้งเป็นผู้ร่วมลงนามใน MOU
พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังได้ให้โอวาทซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า “การจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ และต้องการให้มั่นคงยืนนาน เป็นความคิดที่ดี เป็นกุศล เมื่อคิดแล้วทำให้ปรากฏ กล่าวได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามพุทธจริยา เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมแล้ว ได้ทรงปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระธรรมและประโยชน์อันไพศาล พระธรรมอันประเสริฐสูงสุดยิ่งจึงได้ตกทอดมาถึงพุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน การที่ทางมูลนิธิได้จัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ พอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า มูลนิธิมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำงานให้มั่นคงถาวรสืบไป” การที่ท่านประธาน IBHAP Foundation ได้เป็นต้นคิดริเริ่มการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และทำให้ปรากฏ โดยการจัดให้มีการลงนามในวันนี้ จึงเป็นการปฏิบัติตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าว
ในงานนี้ได้ยังได้มีการแนะนำคุณอุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์ ประธานบริษัท มาดามตวง จำกัด ในฐานะ “ทูตนำสุข” “IBHAP Happiness Ambassador” 1 ใน 5 ท่านแรก
สำหรับเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมลงนามนำร่องในครั้งนี้ นอกจาก IBHAP Foundation ซึ่งเป็นแกนกลางเชื่อมเครือข่ายแล้ว องค์กรที่ร่วมลงนามอีก 8 องค์กร ได้แก่ วัดสระเกศ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยามเป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องในด้าน SDGs โรงเรียนวัดสระเกศ โดย ดร.นฤเทพ ใจสุทธิ ซึ่งทางโรงเรียนได้มีดำเนินโครงการลดขยะอย่างต่อเนื่อง สมาคมส่งเสริมการศึกษาทางเลือก โดยคุณอนันต์ ศิลปี ซึ่งทางสมาคมมีบทบาทในการส่งเสริมให้ทุกๆ คนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา คุณอุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์ ประธานบริษัท มาดามตวง จำกัด บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด โดยคุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ ผู้ซึ่งต้องการให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีความสุข ข้าวสารตราแคนทองคำ โดยคุณบรรจง สงวนกุลชัย ซึ่งได้นำแนวคิดของท่านประธาน IBHAP Foundation ในการทำบุญแบบขยายเครือข่ายเพื่อขยายประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมมาปฏิบัติ บริษัท moreloop โดยคุณธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์ moreloop ผลิตเสื้อผ้าด้วยขั้นตอนที่ลดการปล่อย CO2 สู่บรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีคุณคมน์อนันต์ ส่งกิตติสุนทร ผู้จัดการ สำนักงานกลางวัดสระเกศ ร่วมลงนามเป็นพยาน
ทั้งนี้องค์กรอีก 13 องค์กรที่ได้ตกลงร่วมลงนามแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MITR ACADEMY Fa Academy มูลนิธิโพชฌงค์ โหระพาแคทเทอริ่ง บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จํากัด COFACT Thailand Digital Thinkers Forum เครือข่าย SATARANA (สาธารณะ) และสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่นเพื่อไทย โดยมีหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมเป็นจิตอาสาสื่อสารพุทธศาสนาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อนึ่ง เพื่อขับเคลื่อน SDGs เปิดทศวรรษแห่งการลงมือปฏิบัติ (decade of action) ทางวัดสระเกศจะขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะพลาสติก ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านคำสอนและกิจกรรมทางพุทธศาสนา บุคคลและองค์กรที่สนใจร่วมขับเคลื่อน SDGs ดังกล่าว โปรดติดต่อ IBHAP Foundation โทร 0877094259 นอกจากนั้น พระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าอาวาส ได้เปิดโอกาสให้องค์กรหรือกลุ่มบุคคลใดผู้ตั้งใจจัดการสัมมนาหรืองานประชุมเพื่อขับเคลื่อน SDGs ใช้วัดสระเกศ auditorium หอประชุม (เพลิง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (บำรุงค่าน้ำค่าไฟได้ตามกำลังศรัทธา) ติดต่อคุณคมน์อนันต์ ส่งกิตติสุนทร โทร 0959634615

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

Loading

Total Page Visits: 2340 - Today Page Visits: 1