English version


icon_en

26 ธันวาคม 2563 “วิถีผู้นำยุคใหม่ในมุมมองศาสนา” หัวข้อในวันนี้ที่พระอาจารย์มหานภันต์ ประธานกรรมการมูลนิธิ IBHAP ได้รับนิมนต์ไปบรรยายให้แก่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 (ปนป. 10) ที่สถาบันพระปกเกล้า ท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของความสามารถในการมองเห็น หรือวิสัยทัศน์ของผู้นำ และความสามารถในการสื่อสารให้ผู้อื่นได้มองเห็นและมามีส่วนรวมในการทำสิ่งนั้นๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งศาสนาเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อวิธีคิดและการดำเนินชีวิตของผู้คน หากผู้นำเข้าใจประเด็นนี้ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรม ซึ่งจะนำสันติสุขสู่สังคม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในตอนหนึ่งของการบรรยายพระอาจารย์ได้กล่าวถึงการปรับตัวของภาวะผู้นำยุคใหม่ ที่มีการนำผู้นำศาสนาแต่ละศาสนาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเพื่อให้สังคมอยู่อย่างมีความสุข เช่น The Network for Religious and Traditional Peacemakers และ กรณีของประเทศเยอรมันที่เคยจัดงาน Religion’s Responsibility for Peace เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถาบันศาสนาในการสร้างความสมานฉันท์และการพัฒนาสังคม เพราะศาสนาเป็นต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยิ่งนำมาใช้ก็ยิ่งงอกงาม และในประเทศไทย สถานทูตสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนโครงการ Digital Citizens for Peace and Diversity in Thailand’s Deep South นอกจากนี้ท่านยังได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการนำธรรมะข้อจักรวัตติสูตรมาใช้สำหรับผู้เป็นผู้นำ ในงานนี้ทางมูลนิธิได้นำเอกสารเกี่ยวกับ SDGs ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในงานรวมพลัง ภาคธุรกิจ รัฐ การศึกษา และพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเอกสารที่ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ มาแจกให้ผู้เข้าอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนหนึ่งยังได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อสนับสนุนมูลนิธิ IBHAP ในการขับเคลื่อนSDGs อีกด้วย

Loading

Total Page Visits: 3721 - Today Page Visits: 2